• Auditoria financera
 • Treballs especials i certificacions que requereixin la intervenció d’auditors d’acord amb la legislació mercantil
 • Revisions limitades d’àrees específiques i estats financers intermedis
 • Auditoria per a la compravenda d’empreses, due-diligence
 • Revisió i implementació de sistemes financers, comptables i de gestió
 • Disseny de procediments i informació requerida en la preparació de comptes consolidats
 • Auditoria operativa i de sistemes administratius
 • Investigacions especials davant possibles fraus i/o incorrecta o incompleta informació comptable
 • Revisió i avaluació de la fiabilitat dels controls interns
 • Auditoria de compliment legal i/o contractual
 • Servei d’auditoria interna o suport als auditors interns
 • Intervencions judicials en concursos de creditors
 • Actuacions com a experts independents